2007 m. lapkričio 28 d., trečiadienis

Filop naujienos.Antano R.Šakalio vokas skirtas Justinui Pilyponiui


Išleistas vokas skirtas Justino Pilyponio šimtosioms gimimo metinėms.(1907 11 24 - 1974 07 04) . Nuotikinio romano Lietuvoje pradininkui.­
Vyresniosios kartos lietuviai prisimena populiarius jo romanus, kaip "Kelionė aplink Lietuvą per 80 dienų" arba "Kaukolė želsvame čemodane" ir kitus.
Filatelines Opzicijos tinklalapis : http://www.filop.org/

2007 m. lapkričio 11 d., sekmadienis

Kas išleido pirmuosius Atkurtos Lietuvos pašto ženklus

Verta "Delfio" bloge perskaityti straipsnį : Kas išleido pirmuosius Atkurtos Lietuvos pašto ženklus
"Atkurtos Lietuvos Respublikos pašto ženklus Lietuvos paštas išleido tik 1990 Spalio 7-ąją, t.y., praėjus daugiau, nei pusmečiui po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo Kovo 11-ąją......."
daugiau:
http://blog.delfi.lt/node/2094

Lietuvių moterų sąjungai - 100 metų

 Čia matote dailininko Antano R. Šakalio kartu su Jonu Jarmalavičiumi išleistą voką minint lietuvių moterų veiklos šimtmetį. Panaudota žymaus Grafiko

A.Galdiko
vinjetė. Vokas anspauduotas tradiciniu "Filop 100" spaudu.


Tai lietuvių katalikių moterų draugija. Daugiausia reiškėsi kultūrinėje ir švietėjiškoje veikloje. Šioa sąjungos veikloje dalyvavo daug žymių veikėjų: Gabrielė Petkevičaitė - Bitė, Sofija Čiurlionienė - Kymantaitė, Ona Pleirytė Puidienė (Vaidilutė), Julija Žymantienė (Žemaitė).
Šiuo metu atkurtai Lietuvos moterų sąjungai vadovauja žymi mokslininkė, visuomeninkė Ona Voverienė

 

2007 m. lapkričio 10 d., šeštadienis

What means „FILOP“

arch. Gediminas Karpavicius


What means „FILOP“

Abbreviation „FILOP“ for the first time was used on January 13, 1996 commemorating fifth anniversary of Vilnius „Bloody Sunday“. This combination of words was created and for the first time used in the text of a souvenir cancel by an artist Antanas Šakalys. He specified that this mark is not official and it is the initiative of private citizens not indifferented in anniversary of this historical event. Since this time all not official philatelic editions are named „FILOP“. „FILOP“ - is abbreviation created on the basis of two words: „philatelic“ and „opposition“, also it is opposition to the editions of mail of official post. Though this abbreviation is used since 1996 the edition of such material in Lithuania periodically updated exists since 1957. Yet in 1960 the group of cingenial men printed editions named "The Mail of young tourists". It were envelopes, labels and seals which propagated national consciousness. For such “improvisation“ they were terrorized by the Soviet authority through KGB. Criminal activity was incriminated to the main organizer of these editions Stasys Stropus who heavily suffered for it. In 1988 Lithuanian liberation movement „Sąjūdis“ once again caused a wave of the self-edition. Then this self-edition began from posters and leaflets and it was proceeded by creating and printing propaganda envelopes, labels and cancels. Later, after the announcement of restoration of Independence of Lithuania on March,11, 1990 on all territory of Lithuania it were overprinted the Soviet stamps and envelopes by national symbols and texts. Souvenir labels were printed and produced with an occasionally cancels. It was obvious break of the civil initiative and it was a part of socially political movement. In this activity were engaged patriotically oriented people majority of which were philatelists and collectors not indefferented in historical importance of this period. Since 1988 in activity of such „FILOP“ movement more than eighty people integrated in all Lithuania. It shows that in this phenomenon were engaged not only single collectors but it was the social movement which has united motivated people not indifferented to proceeding of historical events of Lithuania. Some of these people already are not between us. They are the well known philatelists: Vytautas Matjošaitis from Raseiniai, Petras Kondratėnas from Panevėžys, Vytautas Vasiliauskas from Vilnius and Antanas Martinionis (chairman of the union of officers in resignation). But philatelic souvenirs created by them remained and today they testify important historical events of these days.
Since 1992 till today self-publishing production of „FILOP“ is stimulated by the official mail of Lithuania‘s post which production, with not the big exceptions, does not maintain any critic. Of course such form of self-publishing as envelopes, cancels, labels or souvenir stamps is linked to philately as it are attributes of mail, but it is very significant tool of propaganda. More than 120 years all countries of the world uses philatelic editions such as stamps, envelopes, special cancels, propagating their national and historical events. These philatelic editions broadly and very quickly distributes the information worldwide about the country from which it are sent. So such even small editions are especially important element of formation of an image of the country and as the mirror reflects its condition and quality. In our country, in contrary - it can be stated that philatelic production of official post of Lithuania does not propagate our country - it operates diametrically oppositely - discredits the state. It is not necessary to be an expert of art aesthetics or historian to state it, it is enough to put near the collection of post stamps of Lithuania as an example the collection of Slovenia, of Ukraine(!) or the neighbour country Latvia and this fact becomes obvious. It is a shame to the expert to see and especially to show for somebody such „masterwork“. The impression as often as not is such that it is a goal to sneer from a theme! Regretfully it is necessary to recognize that for these 50 years of the Soviet education our society was so strongly damaged that it does not pay any attention to it!? The reasons of it probably are the same as well as in all the state – self-seeking of a clan of government officials and indifference of a society. At the same time the citizens who have not lost their self-respect are again compelled to resort FILOP self-edition having the purpose through such way to note the important historical events or to show honour to the persons which are deserved well national respect. Authorities of our state such events or persons ignores for the reason of their not sophistication and often for their local political engagement. FILOP in 2000 initiated and realized the international project - joint cancelating in three Baltic states on the occasion of „Day of liars“ on April,1: in Lithuania (Kaunas), Latvia (Riga) and in Estonia (Tallin). In such way the FILOP activity has also the international experience. FILOP activity in a background of socially - political life of present days is an expression of resistance of a self-conscious part of citizens and such FILOP editions are unique patriotic alternative in philately. The purpose of this movement is protection of national values and traditional principles of a graphic aesthetics against the user nihilism from corrupt authorities dominates over all areas of a life. This movement shows that it is not only narrow philatelic – collection, but socially - political interest of citizens showing the history and traditions of Lithuania. Simultaneously it is necessary to notice that such editions is not a national phenomenon - such phenomenon for a long time is known in all the world, named as „CINDERELLAS“. Differences are only such that FILOP are printed by not mechanized way and in very small copies. For example, in Poland in 1978 in conditions of an underground philatelic editions were printed „Solidarnost“ cindarellas - today these editions are of high collection rarity and has the big historiographic value ( Publishers also have suffered from Jaruzelsky regime). So FILOP editions are created not accidentally but it are inspired of stated above national circumstances. FILOP editions are created and printed by people - idealists which do not seek for material benefit or the profit. Undoubtedly for this reason these editions has persistent historical and the big collectional value.

Gediminas Karpavičius. Ką reiškia „FILOP“

Ką reiškia „FILOP“
Žodis „FILOP“ pirmą kartą buvo panaudotas 1996 m. sausio 13 dieną minint „Kruvinojo sekmadienio“ Vilniuje penktąsias metines. Šią santrumpą sugalvojo ir panaudojo proginio antspaudo tekste grafikas Antanas Šakalys, tuo nurodydamas, kad tai yra ne oficialaus pašto ar kitos kokios nors oficialios valstybinės institucijos, o privačių žmonių, neabejingų šiai sukakčiai, istorinės datos atžymos ženklas. Nuo to laiko visi neoficialūs filateliniai leidiniai yra vadinami FILOP‘o vardu. FILOP - tai dviejų žodžių filatelistų opozicija santrumpa.
Nors ši santrumpa naudojama tik nuo 1996 m., šio pobūdžio medžiagos leidyba (savilaida) Lietuvoje vienokia ar kitokia forma, periodiškai atsinaujindama, egzistuoja jau nuo 1958 m. Dar 1960 m. grupė žmonių kūrė ir gamino „Jaunųjų turistų pašto“ leidinius - pašto vokus, antspaudus ir ženkliukus, propaguojančius tautinę savimonę, už ką buvo sovietinio saugumo terorizuojami, o vienas iš organizatorių, vilnietis Stasys Stropus, bandant jam inkriminuoti nusikalstamą veiklą, stipriai nukentėjo.
1988 m. Lietuvos Atgimimo Sąjūdis eilinį kartą Lietuvoje iššaukė „filopinę“ savilaidos bangą. Tada ši savilaida prasidėjo nuo persitvarkymo sąjūdžių (įstaigose, organizacijose) sienlaikraščių, atsišaukimų, plakatėlių ir tęsėsi propagandinių pašto vokų, atvirukų, ženkliukų, lipdžių, bei proginių antspaudų kūryba ir gamyba. Vėliau, 1990 03 11d. paskelbus Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą, visoje Lietuvos teritorijoje* buvo daromi sovietinių pašto ženklų ir vokų su sovietine simbolika perantspaudavimai, spausdinami suvenyriniai ženklai – lipdės (užklijos), gaminami proginiai antspaudai. Tai buvo ryškus pilietinės iniciatyvos protrūkis, kaip masinio, visuomeninio - politinio judėjimo dalis. Tokia veikla užsiėmė patriotiškai nusiteikę žmonės, dažniausiai filatelistai bei kolekcininkai, neabejingi Lietuvos istorijai. Nuo 1988 m. „filopinėje“ suvenyrinių vokų, antspaudų ir ženkliukų savilaidoje dalyvavo virš 80 žmonių visoje Lietuvoje. Tai rodo, kad šis reiškinys - ne pavienių kolekcininkų užsiėmimas, o visuomeninis judėjimas, apjungiantis pilietiškai motyvuotus žmones, neabejingus Lietuvos istorijos vyksmui. Nemažai šių žmonių jau nebėra tarp mūsų: tai žinomas filatelistas, raseiniškis Vytautas Matjošaitis, panevežietis filatelistas Petras Kondratėnas, vilnietis (atsargos karininkų sąjungos pirmininkas) Antanas Martinionis ir Vytautas Vasiliauskas. Bet jų pagaminti, filateliniai-suvenyriniai leidiniai liko ir šiandien jie iliustruoja tų dienų istorinį vyksmą.
Nuo 1992 m. iki šių dienų „filopinę“ savilaidą skatina pats Lietuvos paštas, kurio produkcija, su labai nedidelėm išimtim, neišlaiko jokios kritikos. Žinoma tokia savilaidos forma, kaip vokai, antspaudai ar suvenyriniai ženkliukai, pririšta prie filatelijos, nes visa tai yra pašto atributai. Bet tuo pat metu tai nėra vien pašto paslaugų unitarinės paskirties atributai, - tai yra labai reikšminga propagandos priemonė.Jau daugiau kaip120 metų viso pasaulio šalys naudojasi filateliniais leidiniais, propaguodamos savo nacionalines ir istorines vertybes. Visame pasaulyje tradiciškai yra priimta pašto ženklų, vokų ir proginių antspaudų pagalba propaguoti savo valstybę ir jos kokybę, kadangi pašto siuntos labai greitai ir labai plačiai pasklinda po visą pasaulį, pastoviai nešdamos informaciją apie šalį, iš kurios siunta yra siunčiama.Tai yra ypatingai efektyvi valstybės įvaizdžio formavimo priemonė. Mūsų valstybėje, priešingai - galima drąsiai teigti, kad oficialaus Lietuvos pašto produkcija ne tik nepropaguoja mūsų valstybės, bet veikia diametraliai priešingai – ją diskredituoja. Nereikia būti grafinės estetikos specialistu ar istoriku tam, kad tai konstatuoti užtenka šalia Lietuvos pašto ženklų rinkinio padėti, sakykim, Slovėnijos, Ukrainos(!), ar kaimynų latvių pašto ženklų rinkinį ir faktas tampa akivaizdus. O specialistui gėda matyti, juolab kam nors rodyti tokius „šedevrus“. Neretai susidaro įspūdis, kad tokiu būdu net norima piktybiškai pasityčioti iš temos! Bet mūsų visuomenė, matomai per 50 metų yra taip stipriai sužalota, kad į tai nekreipia jokio dėmesio!? Priežastys tos pačios, kaip ir visoje valstybėje - valdininkų klano savanaudiškumas ir visuomenės abejingumas. Tuo tarpu savigarbos nepraradę piliečiai, neapsikęsdami ir vėl naudoja „filopinę“ savilaidą norėdami bent tokiu būdu pažymėti svarbius istorijos įvykius, ar pagerbti nusipelniusias tautai asmenybes, kurias Lietuvos oficialių institucijų valdininkija dėl savo neišprusimo, o neretai, matyt ir dėl asmeninio politinio užsiangažavimo, visiškai ignoruoja.
2000 m. FILOP‘o buvo inicijuotas ir realizuotas tarptautinis, trijų Baltijos valstybių bendras sumanymas, proginis antspaudavimas Lietuvoje (Kaune), Estijoje (Tartu) ir Latvijoje (Rygoje) „melagių dienos“ proga (balandžio 1d.). Tokiu būdu FILOP veikla turi ir tarptautinę patirtį.
Šių dienų Lietuvos visuomeninio-politinio gyvenimo fone FILOP veikla - tai yra susipratusios visuomenės dalies savotiškos rezistencijos išraiška, o leidiniai dažniausiai yra vienintelė patriotinė alternatyva filatelijoje. Ši veikla gina nacionalines vertybes ir tradicinius grafinės estetikos principus nuo vartotojiško mankurtizmo, dėka „valdininkų-naudininkų“ vyraujančio visose gyvenimo srityse ir tai rodo, kad tai yra ne tiek filatelinis, ar kolekcinis, bet visuomeninis - politinis žmonių interesas!
Taigi, FILOP nėra siauro intereso, bet daugiau visuomeninio - politinio pobūdžio reiškinys, turintis savo istoriją ir tradicijas Lietuvoje. Tokio pobūdžio suvenyrinių - proginių ženkliukų leidyba nėra nacionalinis fenomenas, visame pasaulyje tai senai žinoma neoficialių ženkliukų „cinderellų“ pavadinimu. Pavyzdžiui, Lenkijoje nuo 1978 m., pusiau pogrindžio sąlygomis, buvo spausdinami „Solidarumo pašto“ ženklai – šiai dienai tai didelė istorinė ir kolekcinė vertybė, atspindinti istoriją! (jų leidėjai taip pat nukentėjo nuo to meto Jeruzelskio režimo).
Ir todėl FILOP leidiniai kuriami neatsitiktinai, o inspiruoti aukščiau išvardintų nacionalinių aplinkybių. Gaminami altruistiškai, nesiekiant materialinės naudos, dažniausiai rankiniu būdu, labai nedideliais tiražais. Be abejo, jie turi išliekamąją istorinę, o tuo pačiu ir didelę kolekcinę vertę.

* Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Pasvalyje, Raseiniuose, Palangoje, Zarasuose, Pakruojyje, Joniškyje, Alytuje, Šiauliuose, Šilutėje.
Straipsnio autorius Gediminas Karpavičius

My "Galerija" Blogroll