2017 m. balandžio 3 d., pirmadienis

Lietuvos dainininkui Vincentui Kupriui skirtas dailininko A.R. Šakalio vokas

Lietuvos dainininkui  Vincentui Kupriui  skirtas  dailininko A.R. Šakalio vokas

Lietuvių smuikininkui - virtuozui Raimondui Katiliui skirtas dailininko A.R. Šakalio vokas

Lietuvių smuikininkui - virtuozui  Raimondui Katiliui skirtas dailininko A.R. Šakalio vokas

Vytautui Kazimierui Jonynui skirtas A.R. Šakalio vokas

Vytautui Kazimierui Jonynui skirtas  A.R. Šakalio vokas

Lietuvos smuikininkui Vilhelmui Čepinskui skirtas A.R. Šakalio vokas

Lietuvos smuikininkui Vilhelmui Čepinskui skirtas A.R. Šakalio vokas

Skautijai skirtas A.R. Šakalio 12 vokas


Rastas Lietuvos Nepriklausomybės akto originalas

VDU profesorius Liudas Mažylis Vokietijos diplomatiniame archyve  2017 m. kovo 29 d. rado Vasario 16 dienos Nepriklausomybės akto  originalą lietuvių kalba su visais  20 signatarų parašais.
Tam įvykiui skirtas A.R. Šakalio vokas.

2017 m. kovo 11 d., šeštadienis

Semiotikas,kalbininkas, mitologas, eseistas Algirdas Julius Greimas.

Algirdas Julius Greimas. Lietuvių kilmės prancūzų semiotikas,kalbininkas, mitologas, eseistas.

Rimantas Dichavičius. Dailininkas, fotografas, leidėjas.

Rimantas Dichavičius. Dailininkas, fotografas, leidėjas.  
A.R. Šakalio vokas

Skautija - patriotinio jaunimo kalvė

Skautija - patriotinio jaunimo kalvė
A.R. Šakalys

Lietuvos kino režisierius Raimondas Vabalas

Raimondas Vabalas (1937 03 05 - 2001 12 25) Lietuvos kino režisierius. Lietuvos valstybinės premijos laureatas  (1967)  Vokas A.R. Šakalio

Lietuvos dailininkas, skulptorius, pedagogas, profesorius, Gediminas Jakūbonis

Gediminas Jakūbonis   (1927 03 08 - 2006 10 08)  Lietuvos dailininkas, skulptorius, pedagogas, profesorius, Valstybinių premijų lauretas. Apdovanotas karaliaus Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (1997)

Lietuvos rašytojas, poetas, dramaturgas Antanas Gustaitis.


Antanas Gustaitis. Lietuvos rašytojas, poetas, dramaturgas, radijo darbuotojas, visuomenės veikėjas

 A.R Šakalio vokas

Skulptoriaus Arūno Sakalausko LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS VYTIS

Skulptoriaus  Arūno Sakalausko  LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS VYTIS

2017 m. vasario 26 d., sekmadienis

Dailininkas, kolekcininkas Kazys Varnelis

A.R. Šakalio vokas skirtas Kaziui Varneliui

Valdovų rūmai

A.R. Šakalio vokas apie Lietuvos tautinio orumo simbolį -VALDOVŲ RŪMUS

1387 metais Vilniui suteiktos Magdeburgo teisės

A.R.Šakalys. 1387 metais Vilniui suteiktos Magdeburgo teisės

Žemaičių viskupijos įkūrimas

A.R Šakalys. Vokas skirtas Žemaičių viskupijos įkūrimo 600 - mečiui.

Lietuvos teatro režisierius, profesorius Gytis Bernardas Padegimas

A.R.Šakalio vokas. Lietuvos teatro režisierius, profesorius  Gytis Bernardas Padegimas.

Lietuvos nacionalinė filharmonija

A.R. Šakalio vokas. Lietuvos nacionalinė filharmonija

Bernardas Brazdžionis.Poetas

A.R Šakalio vokas skirtas Bernardo Brazdžionio atminimui

71. Didieji Lietuvos dailininkai. Antsnas Vivulskis

Vokas A.R Šakalio
Antanas Vivulskis. Lietuvos skulptorius ir architektas

Kiekvieno mėnesio 1 d - po 1 skautams skirtą naują voką.


Lietuvos kultūros elitas grafiko akimis
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    A.R.Šakalio parodoje

Goda AMBRAZAS
Vilniaus centriniame pašte eksponuojama daili­ninko grafiko Antano Rimanto Šakalio, jo žodžiais tariant, labai subjektyvi suvenyrinių vokų paroda „Lietuviškas kultūros elitas". Nuo 1978 metų iki šiol menininkas yra sukūręs per 2 tūkst. iškilioms asmenybėms skirtų unikalių vokų.
Kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį A. R. Šakalį su bičiuliais galima sutikti šalia Vilniaus centrinio pašto įsikūrusioje kavinėje „Post scrip-tum". Joje garbaus amžiaus vyrai nuo vidurdienio iki pirmos valandos diskutuoja įvairiais gyvenimo klausimais. Antanas globoja ir filatelinės opozicijos „Filop" interneto svetainės veiklą, be to, nuolat ku­ria naujas suvenyrinių vokų kolekcijas. Šiuo metu parodoje eksponuojama 320 suvenyrinių vokų, juos grafikas pradėjo kurti dar studijų metais. Vokuose įamžinti rašytojai, poetai, kino ir teatro legendos, dailininkai, menotyrininkai ir kultūrologai, muzi­kai ir meno mecenatai.
„Tai labai subjektyvi paroda, nes suvenyriniuo­se vokuose įamžinau tuos Lietuvos kultūros elito atstovus, su kuriais yra tekę asmeniškai bendrauti, dirbti, kartu kurti. Taip pat duoklę atiduodu klasi­kams, kurių kūryba vienaip ar kitaip buvo įkvėpi­mo šaltinis tiek man, tiek ir kitiems mano kartos kū­rėjams", - pažymėjo A. R. Šakalys. Jis jau planuoja kitų metų parodą, o dabar kuria suvenyrinius vo­kus, skirtus Lietuvos skautijai.
Dailininkas prisiminė, kad vadinamosios opozi­cinės filatelijos organizacijos „Filop" idėja kilo prieš dvi dešimtis metų. „Kadangi nepriklausomybės pradžioje Lietuvos paštas leido labai prastos koky­bės vokus ir pašto ženklus, su bendraminčiais nu­tarėme imtis alternatyvos - kurti ir leisti geros ko­kybės ir meninės vertės suvenyrinius vokus, pašto ženklelius, proginius lipdukus. Kaip tarėme, taip ir padarėme: įkūrėme visuomeninę organizaciją ir vieną pirmųjų interneto svetainių", - pasakojo me­nininkas.
Pradžią paskatino filmas
Pasak A. R. Šakalio, pirmąjį suvenyrinį voką jis sukūrė dirbdamas dailininku kuriant filmą apie Vil­niaus universiteto 400 metų jubiliejų 1978 metais. „Tada dar dirbau dailininku statytoju ir su Algi­mantu Puipa, kai šis statė savo garsųjį filmą „Nebū­siu gangsteris, brangioji". Mečiau nebaigtą darbą, jį baigė kitas dalininkas. Visa galva pasinėriau į do­kumentinį filmą apie universitetą, kurį kūrė mano


bendramokslis režisierius ir operatorius Aleksan­dras Digimas, taip pat mokęsis VGIK'e. Mano kurse tada studijavo ir Juozas Matonis, Gytis Lukšas, man mokantis jį baigė Raimondas Vabalas, Almantas Grikevičius", - garsius kolegas vardijo grafikas.
Pats menininkas teigė, kad visada traukė Lietu­vos istorija, tad dirbdamas prie filmo apie Vilniaus universitetą pradėjo kurti istorinės tematikos estam­pus. Sukūrė ir išleido Lietuvos istorijai ir mokslui skirtų estampų aplankalą. Šiuo metu veikiančioje parodoje eksponuojamas ir tas pirmasis suvenyrinis vokas, įkvėptas universiteto istorijos. Šie vokai iš­leisti labai mažais tiražais ir skirti kolekcininkams, grafikas yra sukūręs ir suvenyrinių pašto ženklų.
„Esu išleidęs 70 vokų seriją, skirtą Kaunui, apie 120 darbų skyriau Vilniui ir jo architektūrai, isto­rijai. Aštuonios dešimtys vokų sukurtos Baltijos keliui atminti. Mažosios Lietuvos serija apima vie­toves ir veikėjus nuo Palangos iki Karaliaučiaus", -pabrėžė pašnekovas.
Nesigaili metęs kiną
Kad iš kino filmų dailininko pasuko į grafiko ke­lią, A. R. Šakalys sakė niekada nesigailėjęs. „Kinas man mažai rūpėjo, visada labiau patiko grafika, -prisipažino jis. - Grafikos menas grįstas mąstymu. Tapyba yra labiau jausminis menas, o grafika - filo­sofinis. Tačiau tuo metu, kai mokiausi Dailės insti­tute, baigęs grafikos specialybę galėjau įsidarbinti nebent taros ir pakavimo įmonėje."
Todėl Antanas ir pakėlė sparnus į Maskvą, ieš­kojo mąstymo įvairovės, siekė susiformuoti kaip asmenybė. Dauguma jo bendramokslių buvo užsie­niečiai, bendravimas su jais lietuviui davė neįkaino­jamos gyvenimo patirties. Prisipažino, kad traukė pamatyti ir garsiausių tuomet menininkų parodas, kurios Vilniaus nepasiekdavo. „Pataikiau į vadina­mąjį Nikitos Chruščiovo atšilimo laikotarpį. Mano kursiniai darbai buvo apie Aleksandro Solženyci-no, Michailo Bulgakovo kūrybą, mūsų biblioteko­je buvo net religinio filosofo Nikolajaus Berdiajevo veikalai, kuriuos skaitėme. Vilniuje tuo metu nieko panašaus nebūčiau galėjęs", - prisiminė pašneko­vas. Jam tuomet dėstė PaveloTretjakovo sūnėnas, kuris buvo ir garsiosios Tretjakovo galerijos kura­torius. „Galėjome apžiūrėti visus galerijos fondus, visus malevičius ir kandinskius, peržiūrėjau visą Niko Pirosmanio kūrybą. O Michailas Romas man dėstė režisūrą", - iškilias asmenybes minėjo A. R. Šakalys.
-->
Tėvynei ir artimui
Kai Lietuvos paštas A. R. Šakaliui pasiūlė rengti parodą „Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės kova suvenyriniuose vokuose", grafikas juokavo, esą kai esi išleidęs per 2 tūkst. vokų, parengti parodai 320 - nesunkus darbas. Šiuo metu jis kuria trisdešimties vokų seriją, skirtą Lietuvos skautijai, kuri 2018 me­tais minės šimto metų sukaktį. Grafikas įsitikinęs, kad skautija yra patriotinio jaunimo kalvė: „Dauge­lio valstybių prezidentai yra skautų vyriausieji va­dai, nes skautų šūkis „Dievui, Tėvynei ir artimui" at­spindi ir įtvirtina vieningos valstybės dvasią. Manau, kad kiekvienoje Lietuvos mokykloje turėtų būti po skautų tuntą su savo vėliava, uniforma ir tradicijo­mis. Kur mokykloje yra skautų tuntas - nėra patyčių ir narkotikų", - savo įsitikinimus dėstė menininkas. Jis savo lėšomis leidžia straipsnių ir darbų katalogus, jau parengė ir išleido keturis leidimus, planuoja ne­trukus imtis penktojo.Antanas Rimantas Šakalys yra vienas „Filop" - Lie­tuvos filatelinės opozicijos, įkūrėjų, buvęs Lietuvos televi­zijos ir Lietuvos kino studijos meninių filmų dailininkas statytojas, Multiplikacijos cecho dailininkas ir šio darbo televizijoje pradininkas. Gimęs prieškario Lietuvoje, gra­fikas 1953-1958 metais mokėsi Kauno taikomosios dailės technikume, 1961-1963 metais studijavo Vilniaus dailės institute (dabar Dailės akademija). Po dviejų kursų išvyko mokytis į Maskvos kinematografijos institutą (VGIK). Jį baigęs 1968 metais grįžo į Vilnių. Plataus žvilgsnio me­nininkas daug nuveikė grafikos, knygų iliustravimo, tapy­bos, ekslibrisų, dizaino, estampo bei suvenyrinės filatelijos srityse - visa savo kūrybine veikla grafikas sako besiprieši­nantis kosmopolitizmui.
A.R.Šakalys yra LLKS narys, "'Varpo" redakcijos ben­dradarbis.
 

My "Galerija" Blogroll